AIG_lompakkoturva

LompakkoTurva-ryhmävakuutus
Vakuutusehdot ovat voimassa 1.10.2018 alkaen ja niitä sovelletaan 1.10.2018 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.
1. YLEISTÄ
Ryhmävakuutuksen vakuutuksenantaja on AIG Europe Limited sivuliike (jäljempänä AIG) ja vakuutuksenottaja on Tampereen Toteemi Oy (jäljempänä Toteemi). AIG ja Toteemi ovat tehneet vakuutussopimuslaissa (543/1994) tarkoitetun ryhmävakuutussopimuksen (vakuutusnumero 2001198101). Vakuutussopimuksen olennainen sisältö on määritetty sopimuksessa ja näissä vakuutusehdoissa.
2. VAKUUTETUT
Vakuutettuja ovat henkilöt, jotka ovat vastanneet sähköiseen kyselyyn ja antaneet yhteystietonsa ja ilmaisseet AIG:n toimeksiannosta tehdyssä puhelinyhteydenotossa haluavansa kuulua LompakkoTurva–ryhmävakuutuksen vakuutettuihin.
3. VAKUUTUSKAUSI JA VOIMASSAOLOALUE
3.1 AIG:n ja Toteemin välisen ryhmävakuutussopimuksen vakuutuskausi on kalenterivuosi. Ryhmävakuutussopimus on irtisanottavissa milloin tahansa, irtisanomisaika on yksi kuukausi.
3.2 Vakuutusturva alkaa sinä päivänä, kun vakuutettu on ilmoittanut haluavansa kuulua LompakkoTurva–ryhmävakuutuksen vakuutettuihin vastaamalla sähköiseen kyselyyn ja antamalla yhteystietonsa ilmaisseet AIG:n toimeksiannosta tehdyssä puhelinyhteydenotossa haluavansa kuulua LompakkoTurva–ryhmävakuutuksen vakuutettuihin. Vakuutusturva päättyy 180 vuorokauden kuluttua vakuutusturvan alkamisesta.
3.3 Vakuutuksesta korvataan Suomessa sattuneita vahinkoja.
3.4 Vakuutetun on asuttava vakituisesti Suomessa.
4. LompakkoTurva -RYHMÄVAKUUTUKSEN LAAJUUS
Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutetulle lompakon menetyksestä aiheutuneet seuraavat
vahingot:
• lompakon ja lompakossa olleiden henkilöpapereiden ja maksukorttien uusimiskulut;
sekä
• uusien henkilöpapereiden ja maksukorttien hankkimisesta aiheutuneet
viranomaismaksut.
Yhden vakuutustapahtuman aiheuttamasta vahingosta korvattava enimmäiskorvaus on 100 €.
Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana korkeintaan yksi vahinko vakuutettua
kohden.
5. MÄÄRITELMÄT
Joillakin näissä vakuutusehdoissa käytetyillä sanoilla tai termeillä on tietty erityismerkitys, kun ne
esiintyvät näissä vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.
AIG
AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, puh. 0203 03456; Y-tunnus:
2488582-7.
AIG Europe Limited sivuliike on isobritannialaisen AIG Europe Limited –vakuutusyhtiön sivuliike
(Registered in England and Wales 01486260) Ison-Britannian yhtiön osoite on: The AIG Building,
58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.
Enimmäiskorvaus
Enimmäiskorvausmäärä, jonka AIG maksaa vakuutetulle yhden vakuutustapahtuman
aiheuttamasta vahingosta. Tästä vakuutuksesta korvataan vakuutuksen ja vakuutusturvan
voimassaoloaikana yhteensä korkeintaan 100 €.
Henkilöpaperit
Poliisin myöntämä henkilötodistus, esimerkiksi henkilökortti tai passi, sekä ajokortti.
Lompakko
Henkilökohtainen rahan, henkilöpapereiden ja maksukorttien säilyttämiseen tarkoitettu kotelo.
Lompakon menetys
Tarkoittaa murtovarkautta, ryöstöä tai määriteltävissä olevaa taskuvarkautta, jossa lompakko
menetetään.
Maksukortti
Rekisteröidyn finanssi-instituution myöntämä automaattikortti, maksuaikakortti, luottokortti tai
debit -kortti.
Murtovarkaus
Mikä tahansa toimenpide, jossa lompakko anastetaan rikkomalla väkivalloin taikka muuten
tuhoamalla mikä tahansa lukittu lukkomekanismi.
Määriteltävissä oleva taskuvarkaus
Mikä tahansa lompakon varkaus, jonka osalta vakuutettu pystyy määrittelemään tekopaikan, –
ajan ja -tavan.
Päättyminen
Vakuutusturva päättyy 180 vuorokauden kuluttua vakuutuskauden ja vakuutusturvan
alkamisesta.
Raha
Käytössä oleva valuutta, kolikot ja setelit.
Ryöstö
Vakuutetun lompakon anastamiseen tähtäävä kolmannen osapuolen suorittama fyysinen
väkivalta tai sillä uhkaaminen, kun tarkoituksena on lompakon anastaminen.
Uusimiskulut
Lompakon, henkilöpapereiden ja maksukorttien uudelleen hankkimisesta aiheutuvat muut
kustannukset kuin viranomaismaksut.
6. RAJOITUKSET
Seuraavista syistä aiheutuneiden kustannusten tai vahinkojen perusteella ei makseta korvauksia:
• maksukortin väärinkäytöstä aiheutuvat veloitukset tai pankkisiirto;
• mikä tahansa vakuutetun lompakon menetyksen seurauksena tai siihen liittyen
aiheutunut fyysinen vamma, sairaus, tauti, shokki taikka mielenterveyden häiriö tai
sairaus taikka kuolema;
• mikä tahansa vakuutetun lompakon menetyksen seurauksena kärsimä taloudellinen
vahinko, jota ei ole nimenomaisesti määritelty vahinkotapahtumaksi näissä
vakuutusehdoissa;
• mikä tahansa lompakolle sodasta tai sisällissodasta, invaasiosta, lakosta, mellakasta,
kapinallistoiminnasta, levottomuuksista, terroriteosta tai viranomaisten suorittamasta
takavarikosta aiheutunut vahinko;
• lompakon määrittelemätön katoaminen, kun vakuutettu ei pysty määrittelemään
tekopaikkaa, -aikaa ja –tapaa;
• lompakon määrittelemätön katoaminen, kun vakuutettu ei ole tehnyt rikosilmoitusta
120 tunnin sisällä tapahtumasta tai siitä, kun vakuutettu sai tiedon
vakuutustapahtumasta;
• lompakon jättäminen näkyville ulkona, liikennevälineessä, rakennuksessa tai muussa
julkisessa paikassa;
• lompakossa oleva muu raha, sekki, matkalippu tai vastaava esine kuin henkilöpaperit
tai maksukortit;
• mikä tahansa vahinko tai kustannus, jota ei ole määritelty kohdassa 4 ja 5.
Kansainvälisistä pakotteista johtuvat rajoitukset vakuutusturvaan
Vakuutuksenantaja ei tarjoa turvaa eikä vakuutuksenantajalla ole velvollisuutta maksaa
vakuutuksesta korvausta tai täyttää muita tämän vakuutussopimuksen mukaisia velvoitteitaan
vakuutusturvan tai muun edun tarjoamisen tai korvauksen maksamisen osalta, mikäli
vakuutuksenantajan, sen emoyhtiön tai minkä tahansa vakuutuksenantajassa määräysvaltaa
käyttävän tahon voitaisiin niin tehdessään katsoa syyllistyvän Yhdistyneiden kansakuntien
päätösten taikka Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen kauppa- tai talouspakotteiden tai lakien tai
säännösten mukaisesti sanktioituun, kiellettyyn tai rajoitettuun toimintaan.
7. VILPILLINEN MENETTELY
Jos vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut AIG:lle vääriä tai puutteellisia
tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja AIG:n vastuun selvittämisen kannalta,
voidaan vakuutetulle maksettavaa korvausta alentaa tai evätä kokonaan.
8. KORVAUSMENETTELY
8.1 AIG:n asiakaspalvelun yhteystiedot
AIG Europe Limited sivuliike
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
Puh. 0203 03456 (maanantaista perjantaihin 9.00–21.00, lauantaisin 10.00–16.00)
8.2 Korvauksenhakijan velvollisuudet
Hakijaa pyydetään täyttämään korvaushakemuslomake.
Hakijan on esitettävä AIG:lle kaikki sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen AIG:n vastuun
selvittämiseksi, esimerkiksi kuitit ja tositteet aiheutuneista kuluista, sekä rikosilmoitus, mikäli
korvausta haetaan varkaudesta, murrosta tai määriteltävissä olevasta taskuvarkaudesta
johtuvasta vahingosta. Hakija vastaa itse vahinkoilmoituksen liitteeksi tarvittavien dokumenttien
hankinnan mahdollisista kustannuksista.
8.3 Korvausoikeuden vanhentuminen
Korvausta on haettava AIG:ltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää
mahdollisuudestaan saada korvausta ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman
sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen
vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija
menettää oikeutensa korvaukseen.
8.4 AIG:n velvollisuudet
AIG suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutusehtojen mukaisen korvauksen tai
ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun se on
saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei
ole riidaton, AIG suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.
Viivästyneelle korvaukselle AIG maksaa korkolaissa (633/82) säädetyn viivästyskoron.
9. MONIVAKUUTUS
Mikäli vakuutetulla on useampia saman vakuutusturvan sisältäviä vakuutuksia, vakuutetulla ei
ole oikeutta saada korvauksena yhteensä enempää kuin vahingon määrä.
Monivakuutustilanteessa vakuutusyhtiöiden keskinäinen vastuu määräytyy vakuutussopimuslain
mukaisesti.
10. MUUTOKSENHAKU AIG:N PÄÄTÖKSEEN
10.1 Itseoikaisu
Jos vakuutettu epäilee virhettä AIG:n korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on
oikeus saada yksityiskohtaisempaa tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. AIG oikaisee
päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.
10.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia antavat lautakunnat
Jos korvauksen hakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (www.fine.fi) Toimisto on
puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.
AIG:n päätös voidaan saattaa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivan
Vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi. Sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia
erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista
vakuutussuhteessa.
AIG:n päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa
ratkaisusuosituksia kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.
Yllä mainitut lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on vireillä oikeudessa tai on siellä
käsitelty. Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.
10.3 Korvauskanne käräjäoikeudessa
Jos vakuutettu tai korvauksenhakija on tyytymätön AIG:n päätökseen, hän voi panna vireille
kanteen AIG:tä vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan
kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.
Kanne korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä,
kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon AIG:n päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan
kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.
10.4 Vakuutusvalvontaviranomaiset
AIG Europe Limited sivuliikkeen toimintaa valvoo: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.
AIG Europe Limitedin toimintaa Isossa-Britanniassa valvoo: Prudential Regulation Authority,
20 Moorgate, London, EC2R 6DA, UK.
11. RYHMÄVAKUUTUKSEN MUUTTAMINEN
Vakuutuksenottaja ilmoittaa vakuutetuille vakuutuskauden aikana mahdollisesti tehtävistä
muutoksista ryhmävakuutussopimuksessa sovitulla tavalla, jonka jälkeen muutokset tulevat
voimaan vakuutettujen osalta.
12. TIETOJEN ANTAMINEN VAKUUTUKSEN PÄÄTTYESSÄ
Jos ryhmävakuutus päättyy vakuutuksenantajan tai vakuutuksenottajan toimenpiteiden johdosta
ennen vakuutuksen päättymispäivää, AIG ilmoittaa vakuutetuille vakuutuksen päättymisestä
olosuhteet huomioon ottaen sopivalla tavalla.
Vakuutetun osalta vakuutus päättyy kuukauden (1) kuluttua siitä, kun AIG ilmoitti vakuutuksen
päättymisestä.
13. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
AIG on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa, korvauksen hakijoiden ja muiden liiketoimintaansa
liittyvien henkilöiden yksityisyyttä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan asiakkaisiin tai muihin
henkilöihin (esimerkiksi asiakkaan huollettaviin) yksilöitävissä olevia ja liittyviä tietoja. Antamalla
henkilötietoja henkilö antaa myös suostumuksensa niiden käyttöön jäljempänä määritellyillä
tavoilla. Antamalla muun henkilön henkilötietoja, henkilö vahvistaa olevansa oikeutettu
antamaan tällaiset tiedot jäljempänä mainittuun käyttötarkoitukseen.
AIG:n keräämät henkilötietotyypit ja tietojen keräämisen syyt
Henkilötietojen kerääminen voi sisältää: tunnistamis- ja yhteystietoja, maksukortti- ja
pankkitilitietoja, luottotietoja, arkaluonteisia henkilön terveydentilaa tai hoitotoimenpiteitä
koskevia tietoja sekä muita henkilötietoja. Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin
tarkoituksiin:
• vakuutusten myöntämiseen, ylläpitämiseen ja muuhun hallinnointiin,
esimerkiksi yhteydenpito, korvausvaateiden käsittely ja korvausten
maksaminen;
• vakuutuksen sopimus- ja maksuehdoista päättämiseen;
• avustamiseen ja neuvontaan sairaanhoitoa ja matkustamista koskevissa
asioissa;
• rikosten ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja tutkimiseen, mukaan lukien
petokset ja rahanpesurikokset;
• oikeuksien suojaamiseen ja puolustamiseen;
• lakien ja muun sääntelyn noudattamisesta huolehtimiseen, mukaan lukien
rekisteröidyn asuinmaan ulkopuolella voimassaolevat lait ja säännökset;
• puhelinkeskusteluiden kuuntelemisen ja nauhoittamisen osalta laadunvalvonta,
koulutus- ja turvallisuustarkoituksiin; tai
• markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin.
Asiakassuhteen päättymisen jälkeen AIG siirtää asiakasrekisterin tietoja markkinointirekisteriinsä
ja tietoja saatetaan käyttää AIG:n tuotteiden markkinointiin.
Markkinoinnin voi halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä sähköpostitse aigfinland@aig.com tai
kirjoittamalla osoitteeseen AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland.
Pyydämme huomioimaan, että markkinoinnin kieltämisestä huolimatta AIG voi kuitenkin lähettää
muita vakuutuksen hallinnointiin liittyviä tiedotteita vakuutuksia tai korvausvaatimuksia koskien.
Henkilötietojen jakaminen – AIG voi luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöilleen, välittäjille ja
muille palveluiden jakeluun osallistuville osapuolille, vakuutus- ja jälleenvakuuttajayhtiöille,
luottolaitoksille, terveydenhuollon ammattihenkilöille ja muille palveluntarjoajille yllä
mainittuihin tarkoituksiin. Lista konserniyhtiöistä, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa, on
saatavissa osoitteesta: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Henkilötietoja
luovutetaan myös muille kolmansille osapuolille (mukaan lukien viranomaiset), jos laki sitä vaatii.
Henkilötietoja (mukaan lukien tiedot vahingoista) voidaan jakaa muiden vakuutusyhtiöiden
välillä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajalle tai potentiaaliselle ostajalle AIG:n liiketoiminnan
kaupan tai muun luovutuksen tai valmistelun yhteydessä.
Kansainvälinen siirtäminen – AIG-konsernin kansainvälisestä liiketoiminnasta johtuen
henkilötietoja voidaan siirtää ulkomailla sijaitseville osapuolille, mukaan lukien osapuolet, jotka
toimivat Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joissa on erilainen tietosuojalainsäädäntö kuin
rekisteröidyn asuinmaassa.
Henkilötietojen turvallisuus ja säilyttäminen – Henkilötietojen suojaamiseen käytetään
tarkoituksenmukaisia keinoja ja turvatoimia. AIG:n palveluntarjoajat on valittu huolella ja myös
heitä vaaditaan käyttämään tarvittavia turvatoimia. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin
edellä mainittujen käyttötarkoitusten kannalta on perusteltua tai niin kauan, kuin se on
lainsäädännön edellyttämää tai sallimaa.
Pyynnöt tai kysymykset – Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on tarkastusoikeus,
henkilötiedon korjaamisvaatimuksen esittämisoikeus sekä markkinoinnin kielto-oikeus.
Henkilötietojen tarkastus-, korjauspyyntöjen, tai käytön kieltämispyyntöjen osalta ottakaa
yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen aigfinland@aig.com tai kirjoittakaa osoitteeseen AIG Europe
Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland. Lisätietoja koskien henkilötietojen
käyttöä löytyy Tietosuojakäytännöstämme www.aig.com/fi-privacy-policy-finnish tai pyytämällä
siitä jäljennöstä edellä mainituista osoitteista.
14. SOVELLETTAVA LAKI
Näiden vakuutusehtojen lisäksi tähän vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Vakuutussopimuksen ehdot ovat saatavissa ainoastaan suomen kielellä.
AIG Europe Limited (AEL) on aloittanut rakenneuudistuksen osana suunnitelmiaan, jotka johtuvat Britannian irtautumisesta Euroopan
unionista, ja aikoo siirtää liiketoimintansa Euroopassa AIG Europe S.A:lle (AIG Europe) 1. joulukuuta 2018 alkaen. AIG Europe kuuluu
samaan konserniin kuin AEL. Rakenneuudistuksen vuoksi vakuutussopimuksesi siirtyy AIG Europelle, mutta tämä ei vaikuta
vakuutussopimuksen vakuutusturvaan. Käy osoitteessa www.aig.com/Brexit saadaksesi lisätietoa tulevasta siirrosta sekä oikeuksista, joita
sinulla on.