Tietosuojaseloste

Kisat verkossa.fi:n Kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.01.2018. Viimeisin muutos 31.03.2021.

Kilpailujen yhteistyökumppanit:

AIG Europe S.A. sivuliike Suomessa

AIG Europe S.A sivuliike and Aller Oy will process your personal information in this competition. The information you provide in this competition, which may be used by AIG Europe S.A sivuliike is: first name, last name, address, postal code, city, gender, mobile phone number, birthday data, email and ip address. S.A sivuliike can contact you for promotional purposes with relevant offers by phone and email and SMS. You may at any time withdraw your consent for contact with AIG Europe S.A sivuliike: tietosuoja.fi@aig.com
Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki
Kontaktitapa: puhelin

DNA Oyj
PL 10, 01044 DNA
Kontaktitapa: puhelin

Fortum Asiakaspalvelu Oy
PL 100, 00048 FORTUM
Kontaktitapa: puhelin

Novamedia Oü
Narva mnt 5, 10117 Tallinna, Viro
Kontaktitapa: sähköposti

SAMIWEB SOLUTION OY
PL 300, 33101 Tampere
Kontaktitapa: sähköposti

My Lender OY
Pohjoisesplanadi 35 E 00100 Helsinki Y-tunnus 2714535-7
Kontaktitapa: sähköposti

Saunalahti Oyj
PL 1 00061 ELISA
Kontaktitapa: puhelin

Suomen Eväste Oy
PL 124, 01510 Vantaa
Kontaktitapa: sähköposti

Affimani Oy
Lautatarhantie 6 A 2, 33950 PIRKKALA. Y-tunnus 3238973-5
Kontaktitapa: email

Otus OÜ (CasinoTeddy, Tarjouskirje)
Niine 7-8, 10414, Tallinn. Registry code 16445276
Kontaktitapa: sähköposti, puhelin, sms

Vattenfall Oy
Televisiokatu 4 A, 00240 Helsinki
Kontaktitapa: puhelin, sms

Nordicleads OÜ (jäljempänä ”kisatverkossa”)
Y-tunnus: 14374572
Niine 7, Tallinna, Viro
info@nordic-leads.com

Kontaktitapa: sähköposti, puhelin, sms

Vitafin Oy
PL 32, 33101 Tampere
Kontaktitapa: puhelin

Vitamail AS (Org nr: 994 450 921)
Prisens Gate 2, 0152 OSLO, Norja,
Kontaktitapa: puhelin

Afima ApS
Vimmelskaftet 41F, 3th-4th floor 1161 København K +45 52 65 51 74 info@afima.dk

Kontaktitapa: sähköposti, sms

1. Rekisterinpitäjä 
Nordicleads OÜ (jäljempänä ”kisat verkossa”)
Y-tunnus: 14374572
Niine 7, Tallinna, Viro
info@nordic-leads.com

3. Rekisterin nimi
Kisat verkossa asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva kuluttajien asiakasrekisteri (”Kisat verkossa kuluttaja-asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Nordicleads-yrityksen kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja Nordicleadsin huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Nordicleadsin käyttötarkoitusten kanssa.
Nordicleads voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja kaikkiin edellä tässä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, pääsääntöisesti kuitenkin tarjotakseen käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita tai mahdollistaakseen käyttäjän toimintaa koskevan sisäisen analyysin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut Nordicleadsille nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen yksikäsitteisesti ilmenee käyttäjän asiayhteydestä Nordicleadsiin tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa poistamalla oman selaimen evästehistorian.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
etu- ja sukunimi
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
sukupuoli
syntymäaika
edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
verkkokäyttäytymistä Kisat verkoissa -verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.
Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Nordicleadsin verkko- ja mobiilipalvelut sekä Nordicleadsin sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Nordicleadsin muista rekistereistä, yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Nordicleadsin yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Nordicleadsin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Nordicleadsin käyttötarkoitusten kanssa.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.
Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Nordicleads myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
Nordicleads voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Mikäli luovutat henkilötietoja eri tahoille, kerro tässä mahdolliset vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät.

9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@nordic-leads.com.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Nordicleads kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Nordicleads suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Felix Landgren
c/o Nordicleads OÜ
Sähköposti: info@nordic-leads.com